Menu Đóng

Kí Tự Đặc Biệt ⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴ trên Wkitext

Chuyên trang Wkitext.Com chuyển đổi tên ⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴ sang kí tự ⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴ như ×͜× ⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴ ❤️.

Thịnh hành

Chữ nhỏ

亗•⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴✿᭄

Vòng tròn Hoa

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴ᥫᩣ

Kết hợp 5

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴ᵗⁱᵏᵗᵒᵏ

Chữ thường lớn

✭⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴✿☆

All styles

Hy Lạp

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kiểu số

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Latin

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Thái Lan

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Latin 2

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Latin 3

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Tròn tròn thường

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Vòng tròn Hoa

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Chữ cái in hoa nhỏ

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Chữ ngược

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Có mũ

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kết hợp

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kết hợp 2

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Thanh nhạc

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kết hợp 3

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kết hợp 4

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Bốc cháy

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

In hoa lớn

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Chữ thường lớn

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kết hợp 5

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kết hợp 6

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Hình vuông màu

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Hình vuông thường

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

To tròn

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Có ngoặc

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Tròn sao

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Sóng biển

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kết hợp 7

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Ngôi sao dưới

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Sóng biển 2

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Ngoặc trên dưới

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Latin 4

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Quân bài

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kí tự sau

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Vòng xoáy

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Zalgo

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kí tự sau 2

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Mũi tên

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kí tự sau 3

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kết hợp 8

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Gạch chéo

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kết hợp 9

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kết hợp 10

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kiểu nhỏ

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Có móc

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Ngoặc vuông trên

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Gạch chân

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Gạch chân Full

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Vuông mỏng

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Móc trên

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Vuông kết hợp

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

2 Chấm

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Đuôi pháo

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kết hợp 11

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 56

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 57

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 58

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 59

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 60

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 61

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 62

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 63

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 67

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Vô cùng

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Vô cùng dưới

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 67

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 68

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Pháo 1

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Sao trên dưới

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 71

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Mẫu 2

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Mũi tên dưới

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Nhật bản

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Zalgo 2

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kết hợp Latin

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 77

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 78

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 79

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 80

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 81

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 82

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 83

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Tròn đậm

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Tròn mũ

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Kết hợp 12

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 87

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 88

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 89

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 90

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 91

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 92

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Mặt cười

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 94

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Sóng trên

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Ngoặc trên

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 97

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 98

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 99

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Gạch dưới thường

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Gạch chéo 2

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Stylish 102

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴

Chữ nhỏ

⁹²➻★彡ɳßꜱ.ҡһáṅһ.ғғ︵²⁰⁰⁴